СЛАВА УКРАЇНІ!!!

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. Серія 18. Право

Про журнал

Часопис старе фото 200 x 271З 2004 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за ініціативи ректора академіка В. П. Андрущенка та проректора з наукової роботи професора Г. І. Волинки започатковано видання Наукових часописів, що складається з 23 серій за напрямками – біологічні, географічні, історичні, економічні, педагогічні, політичні, психологічні, фізико-математичні, фізична культура і спорт, філологічні, філософські та юридичні науки, де провідні науковці, докторанти, аспіранти, викладачі мають змогу представити свої наукові здобутки (Наукові часописи НПУ імені М. П. Драгоманова)
«Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право» започатковано у 2004 році (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 8824 від 01.06.2004 року).
Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право» висвітлює актуальні наукові та практичні досягнення і тенденції юриспруденції; публікує новітні дослідження у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо.
Рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет здійснюється за рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
За рішенням ВАК збірник було включено до Переліку фахових видань в галузі юридичних наук (Постанова ВАК за № 1-05/8 від 22.12.2010 року). За ці роки було видано понад 30 випусків журналу.
Збірнику присвоєно Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань ISSN 2412-9135.

Редакційна рада та редакційна колегія

Відповідальним редактором збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право» є декан факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор Богдан Іванович Андрусишин.
Організація внутрішнього та зовнішнього рецензування статей покладається на редакційну колегію збірника. Виходить з періодичністю – 4 рази на рік, що забезпечує мобільне реагування вчених-правознавців на сучасні потреби юридичної науки.

Редакційна рада:

В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (голова Редакційної ради);
В. П. Бех доктор філософських наук, професор;
В. І. Бондар доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
В. Б. Євтух доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
І. І. Дробот доктор історичних наук, професор;
М. І. Жалдак доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Л. І. Мацько доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;
О. С. Падалка доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
В. М. Синьов доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
В. Д. Сиротюк доктор педагогічних наук, професор;
Г. М. Торбін доктор фізико-математичних наук, професор (заступник голови Редакційної ради);
М. І. Шут доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України.

Редакційна колегія:

В. І. Акуленко доктор юридичних наук, професор;
Б. І. Андрусишин доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор);
В. Д. Бабкін доктор юридичних наук, професор;
С. О. Біла доктор наук з державного управління, професор;
З. С. Варналій доктор економічних наук, професор;
І. С. Каленюк доктор економічних наук, професор;
Т. Т. Ковальчук доктор економічних наук, професор;
О. С. Падалка доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
Н. М. Пархоменко доктор юридичних наук, професор;
В. Г. Пилипчук доктор юридичних наук, професор;
І. Л. Петрова доктор економічних наук, професор;
І. Ф. Радіонова доктор економічних наук, професор;
В. Ю. Стеценко доктор юридичних наук, професор;
Л. В. Страшинська доктор економічних наук, професор;
Ю. С. Шемшученко доктор юридичних наук, професор, академік НАН України.

Вимоги до оформлення наукових статей

Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам МОН України.
Стаття повинна містити такі елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки до даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання. Редакція залишає за собою право редагування текстів статей. Приймаються до друку статті українською, російською, англійською мовою.
Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора (кандидата) наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку. Для аспірантів обов’язковим є відгук наукового керівника.
Обсяг статті, включаючи ілюстрації та таблиці – 8-12 ст. (до 20 тис. друкованих знаків разом із пробілами).
Вимоги до оформлення тексту: текст набирається в редакторі Microsoft Word 97 for Windows; поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14 пт, інтервал – 1,5 ; абзацний відступ – 10 мм. Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).
Важливо звернути увагу на наступне: необхідно використовувати кутові лапки «Текст»; розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками і довше дефіса); виставляти нерозривні пробіли між ініціалами та прізвищем, сторінкою і відповідним номером у посиланнях та списку використаних джерел, між датою і роком тощо (напр. М. П. Драгоманова; с. 22–28; 27 березня 2007 р.; м. Київ); по тексту уніфікувати скорочення (напр. зупинитися на одному з варіантів 2014 р. або 2014 рік); розшифровувати абревіатури при першому згадуванні і лише відтак вживати надалі; між словами залишати по одному пробілові (прибрати зайві пробіли).
Рисунки і таблиці оформляються згідно чинного держстандарту. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці формуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». Формат таблиць лише книжковий.
Перелік використаних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком «Використані джерела» і виконується мовою оригіналу. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну (без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований»). Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3, с. 5- 6] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348].
Структура статті: УДК, прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи і посада (навчання), назва статті, анотація та ключові слова української мовою, текст статті, використана література; прізвище ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова російською мовою, прізвище ініціали автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою.
Окремим файлом надається розширена анотація статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (мінімальний обсяг 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).
Вимоги щодо надання матеріалів до друку:
- роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);
- електронний варіант статті та анотації англійською мовою;
- авторська довідка із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, почесного звання, місця роботи і посади (навчання), а також робочої, домашньої адрес, контактних телефонів та адреси ел. пошти;
- рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності (витяг з протоколу засідання відповідної кафедри) про рекомендацію статті до друку (якщо автор не має наукового ступеня).
Матеріали: 1) стаття; 2) розширена анотація англійською мовою; 3) авторська довідка; 4) рецензія надсилаються електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Петренко стаття.doc; Петренко анотація.doc; Петренко авторська довідка.doc; Петренко рецензія.pdf).


Зразок оформлення статті:

УДК 347.40: 349


Макарова О. В.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті досліджуються проблеми формування правової культури та правосвідомості громадян України. Акцентується увага на проблемах правового нігілізму, корупції, криміналізації суспільства, порушенні прав та свобод людини і громадянина, декларативному характері великої кількості норм чинного законодавства, а також звертається увага на необхідності правового виховання та правової освіти громадян.
Ключові слова: правова культура, правова свідомість, правова держава, правовий нігілізм, корупція, правове виховання, правова освіта.

Текст статті …

Використані джерела:
1. Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства / С. Третяк // Право України. – 2005. – № 4. – С. 26–28.

Макарова Е. В. Проблемы формирования правовой культуры в украинском обществе.
В статье исследуются проблемы формирования правовой культуры и правосознания граждан Украины. Акцентируется внимание на проблемах правового нигилизма, коррупции, криминализации общества, нарушении прав и свобод человека и гражданина, декларативном характере большого количества норм действующего законодательства, а также обращается внимание на необходимости правового воспитания и правового образования граждан.
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовое государство, правовой нигилизм, коррупция, правовое воспитание, правовое образование.

Makarova O. Problems of formation of legal culture in the Ukrainian society.
The article investigates the problem of formation of legal culture and legal awareness of citizens of Ukraine. The attention is focused on the problems of legal nihilism, corruption, high crime, violation of rights and freedoms of man and citizen, declarative large number of the current legislation, and draws attention to the need for legal education and legal education of citizens.
Keywords: legal culture, legal consciousness, rule of law, legal nihilism, corruption, legal education, legal education.

Завантажити вимоги...

Архів номерів

2016 р.

№ 31

2015 р.

№ 30

№ 29

№ 28

№ 27

Електронна копія збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право» внесена на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (перейти на сторінку бібліотеки).

Анломовна версія журналу/ The English version of the journal

№ 31 / 31 edition

Контакти

Мапа центрального корпусу 200 x 202

 

Редакційна колегія «Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 18. Економіка і право»
Відповідальний секретар журналу: к.ю.н. Кархут Ольга Ярославівна
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9
Телефони: (044) 484–28–51, (097) 807-79-49)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

   

Електронний розклад  

   

Всього відвідувань  

4173917
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3224
2389
7580
30833
77325
3271169
4173917

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-01-23 13:23:33
   

Хто на сайті?  

На сайті 73 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Токарчук_портрет_200_x_300.jpg
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Авторизація